Deklaracja dostępności

Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sck.strzegom.pl

Data publikacji strony internetowej: 29 marca 2023r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21 kwietnia 2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane,
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury,
 • brak dostępności przycisków zmian kontrastu i wielkości czcionki,
 • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE DODATKOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer (Edge), Opera:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

[CTRL] oraz [0] ustawienia domyślne

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnych narzędzi do oceny strony pod kątem zgodności, European Internet InclusionInitiative (www.checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.sck.strzegom.pl spełnia wymagania w 88,9%.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do Administratora strony, mailowo – sck@sck.strzegom.pl

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: p.o. dyrektora mgr Elżbieta Pienio

e-mail: sck@sck.strzegom.pl

telefon: (74) 6494400

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ

Żądanie musi zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do stosownego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 16 maja 2023r.

Dostępność architektoniczna

Strzegomskie Centrum Kultury - ul. I. J. Paderewskiego 36

 • Do wejścia głównego prowadzi bezpośrednio chodnik.
 • W budynku brak windy
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Strzegomskie Centrum Kultury II - ul. I. J. Paderewskiego 1B

 • Do wejścia głównego prowadzi bezpośrednio chodnik.
 • W budynku brak windy
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Centrum Aktywności Społecznej "KARMEL" - ul. T. Kościuszki 2

 • Do wejścia głównego prowadzi bezpośrednio chodnik.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku dostępne są dwa urządzenia dźwigowe, bezpośrednio z poziomu parteru oraz pierwszego piętra.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, biura, a także toalety na I piętrze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Kino

`